Zijnscoaching - in alle opzichten floreren

DE 4 BESTAANSDIMENSIES

  • Fysiek – lichamelijkheid, materie en natuur
  • Sociaal – verbinding met anderen
  • Psychisch – persoonlijke ontwikkeling en zelfbeleving
  • Spiritueel – zelfoverstijgende zingeving

Waar in je leven word je geregeerd door de verhalen waar je mee leeft? En waar vertel je je eigen verhaal?

 

Zet je leven in een nieuw perspectief.


De fysieke dimensie betreft alles wat met het stoffelijke, zintuiglijke lichaam en de natuurlijke en de materiële wereld te maken heeft. Hierbij zijn veiligheid, comfort, genot, gezondheid en uiterlijke schoonheid belangrijke waarden. Dreigingen zijn armoede, pijn, ziekte, aftakeling, dood. De zelfbeleving wordt op dit niveau vooral verwoord in termen van dingen al of niet ‘kunnen’ of ‘hebben’.

 

In de sociale dimensie hebben mensen oog voor iemands plaats in de samenleving of functie in het openbare leven. Hier zijn aanzien, erkenning en succes belangrijke categorieën, maar ook zorgen voor anderen, verantwoordelijkheid, vriendschap en ergens bij horen. De grote bedreigingen zijn: veroordeling, verwerping, eenzaamheid, schuld en schaamte. Op dit niveau spreken mensen vaak over ‘moeten’ en bekijken ze zichzelf hoofdzakelijk door de ogen van anderen.

 

In de psychische dimensie gaat het over karaktereigenschappen en psychologische kenmerken. Bij deze gerichtheid op het individu staan zelfkennis, autonomie en vrijheid hoog aangeschreven. Een rijk innerlijk leven is hier een belangrijke bron van voldoening. Bedreigend zijn: verwarring, twijfel, onvolmaaktheid, inperking van vrijheid, desintegratie. Het verlangen naar zelfverwerkelijking wordt vaak verwoord in termen van ‘willen’ en de zelfontplooiing krijgt een persoonlijke invulling.

 

Het spirituele niveau omvat zelfoverstijgende idealen, een ruimer systeem van zingeving, ideeën over de mens in een kosmische context, het vinden van ultieme betekenissen. Dreigingen in deze dimensie zijn: zinloosheid, futiliteit, het kwade. Hier zijn mensen zich bewust van ‘mogen’ en is er dankbaarheid om wat is. Op dit niveau overheerst een eenheidsbewustzijn. Spirituele ervaringen gaan over het ‘beste’ in de mens, ‘bezieling’, doorvoelde inspiratie en uitdrukking van verbinding, het overstijgen van ego-belangen. Het zijn pure kwaliteiten, zoals verwondering, mededogen en creativiteit.

 

Als deze levenshouding zich uitdrukt in de fysieke dimensie, neemt de gevoeligheid voor schoonheid en respect voor de natuur toe. Als de sociale dimensie doordrongen raakt van het spirituele, komt goedheid en dienstbaarheid op de voorgrond. In de psychische dimensie resulteert een spirituele levenshouding in authenticiteit en waarheid. En uiteindelijk is liefde de allesomvattende voorwaarde, de bron van leven, de scheppende en verbindende kracht.

 

Bron: Mia Leijssen, Tijd voor de ziel (2007) en Leven vanuit liefde. Een pad naar existentieel welzijn (2013) 

Levensvragen zijn de vragen die het leven ons stelt. Wat vraagt het leven van jou?

Wat wil zich door jou uitdrukken?

Dialoogbegeleiding en inspiratie. Ontwikkelen en opleiden. Je draai vinden met praktische wijsheid.

Drs. W.J. van den Brink ORIGINEERING

Kamer van Koophandel nr. 32026988